Bases

 1. Pode participar todo o alumnado de ESO e Bacharelato menor de 20 anos, de calquera centro de Galiza.
 2. A participación no concurso será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferibelmente para UNHA aula completa (como máximo 25 alumnas e alumnos).
 3. O manifesto deberá estar de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
  1. Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
  2. Sensibilizar a sociedade, a través da poboación infantil, da importancia da defensa da lingua galega.
  3. Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas, amenas e interdisciplinares.
  4. Contribuír a manter vivo o maior patrimonio creado polas galegas e os galegos e implicar as xeracións máis novas no cumprimento deste obxectivo.
 4. A extensión do manifesto será dun máximo de 400 palabras e deberá desenvolver total ou parcialmente a idea do lema da edición 2021inmunízate co galego!
 5. Os centros deberán formalizar a inscrición a través do formulario activo na páxina web: https://correlingua.gal/calendario-e-inscricions/inscricion-no-manifesto antes do día 12 de maio de 2021. Nesa inscrición farase constar o número de persoas que compón o grupo e tamén a etapa educativa. O texto do manifesto deberá ser enviado antes do 25 de maio de 2021 por correo electrónico a correlingua@gmail.com.
  O envío farase co pseudónimo do grupo. Ademais, nun documento anexo deberán facilitarse os seguintes datos: nome de todos os compoñentes do grupo, curso e centro escolar ao que pertencen, teléfono de contacto.
 6. O xuri estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. A decisión do xurado será inapelábel.
 7. O premio para o grupo gañador consistirá nun obradoiro de creación literaria da man dunha escritora galega no propio centro de ensino do grupo gañador.
 8. O traballo do grupo gañador será lido en todas as festas do Correlingua 2021.
 9. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua.
 10. Os traballos participantes poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua. Para estes efectos as e os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
 11. A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.

 1. Pode participar todo o alumnado de educación infantil e primaria de calquera centro de Galiza.
 2. A participación no concurso será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferibelmente UNHA aula completa (como máximo 25 alumnas e alumnos). Cada grupo deberá repartir as diferentes tarefas para a elaboración da banda deseñada (elaboración do argumento e guión, deseño das personaxes, realización gráfica, cor, etc.).
 3. A Banda Deseñada debe ter un tema que estea de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
  • Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
  • Sensibilizar a sociedade, a través da poboación infantil, da importancia da defensa da lingua galega.
  • Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas, amenas e interdisciplinares.
  • Contribuír a manter vivo o maior patrimonio creado polas galegas e os galegos e implicar as xeracións máis novas no cumprimento deste obxectivo.
 4. Deberá terse en conta para a súa elaboración o lema desta edición 2021inmunízate co galego!
 5. O formato da banda deseñada será o seguinte:
  • EXTENSIÓN: de 1 a 4 páxinas, tamaño A4 ou proporcional.
  • TÉCNICA: libre, sobre papel de debuxo (non folios), tendo en conta que debe permitir a súa lectura, reprodución e impresión.
 6. Os centros deberán formalizar a inscrición a través do formulario activo na páxina web: https://correlingua.gal/calendario-e-inscricions/inscricion-na-banda-desenada/ antes do día 12 de maio de 2021. Nesa inscrición farase constar o número de persoas que compoñen o grupo e tamén a etapa educativa. O traballo orixinal deberá ser enviado antes do 25 de maio de 2021 por correo electrónico –escaneado– a correlingua@gmail.comO envío farase con pseudónimo do grupo. Ademais, nun documento anexo deberán facilitarse os seguintes datos: nome das persoas que compoñen o grupo, centro escolar ao que pertencen e teléfono de contacto.
 7. O xuri estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. A decisión do xurado será inapelábel.
 8. premio para o grupo gañador consistirá nunha clase maxistral dun/ha artista plástico galego/a no propio centro de ensino do grupo gañador.
 9. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web do Correlingua.
 10. Os traballos premiados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua. Para estes efectos os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
 11. A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.

 1. Este concurso divídese en dúas categorías:
  • 1.1 Categoría de educación infantil e primaria: pode participar dentro dela alumnado que estea a cursar educación infantil e primaria en calquera centro de Galiza, que conte coa debida autorización dos seus responsábeis legais (pais, nais ou titores/as). A participación será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferibelmente UNHA aula completa (como máximo 25 alumnas e alumnos).
  • 1.2 Categoría de educación secundaria obrigatoria e bacharelato: pode participar dentro dela alumnado que estea a cursar educación secundaria e bacharelato en calquera centro de Galiza e que non supere os 20 anos de idade, que conte coa debida autorización dos seus responsábeis legais (pais, nais ou titoras/es) no caso de menores de idade. A participación será EN GRUPO e o premio será para todo o grupo, preferibelmente UNHA aula completa (como máximo 25 alumnas e alumnos).
 2. O vídeo deberá estar de acordo cos OBXECTIVOS xenéricos do Correlingua, que son:
  • Propiciar a reflexión sobre a situación da lingua galega e a importancia de activar as accións en prol dela.
  • Sensibilizar a sociedade, a través da poboación xuvenil, da importancia da defensa da lingua galega.
  • Asociar a reflexión lingüística a actividades colectivas, lúdicas e interdisciplinares.
  • Contribuír a manter vivo o maior patrimonio creado polas galegas e os galegos e implicar as xeracións máis novas no cumprimento deste obxectivo.
 3. A extensión do vídeo será dun máximo de 2 minutos e deberá desenvolver total ou parcialmente a idea do lema da edición 2021inmunízate co galego!
 4. As e os participantes deberán formalizar a inscrición a través do formulario activo na páxina web: https://correlingua.gal/calendario-e-inscricions/inscricion-no-video/ antes do día 12 de maio de 2021 e enviar as súas gravacións antes do 25 de maio de 2021 en calquera soporte dixital, ao enderezo electrónico correlingua@gmail.com.
  No envío indicarase o pseudónimo do grupo, e nun documento anexo deberán facilitarse os seguintes datos:

  1-nome das persoas que compoñen o grupo, centro escolar e curso ao que pertencen.
  2-teléfono de contacto.
  3-autorización de pais, nais ou titores ou certificación conforme o centro escolar posúe estas autorizacións.
  Dentro do vídeo non poderá aparecer o nome do centro, curso ou calquera outro identificador. Co fin de garantir a imparcialidade, só se incluirá dentro do vídeo, se así se quixer, o pseudónimo do grupo.

 5. O xuri estará composto por cinco persoas propostas pola Comisión Organizadora. Os membros do xurado non poderán ter relación cos centros escolares participantes. A decisión do xurado será inapelábel.
 6. O premio consistirá nunha clase maxistral dunha persoa profesional do sector audiovisual no propio centro de ensino do grupo gañador na categoría de secundaria e unha actuación musical na categoría de infantil-primaria
 7. Os traballos gañadores (un da categoría infantil-primaria e outro da categoría secundaria-bacharelato) serán proxectados nas festas do Correlingua 2021.
 8. Os traballos que non resulten premiados poderán ser publicados na páxina web e redes sociais do Correlingua.
 9. Os vídeos presentados NON poderán facerse públicos antes de que os publicite a organización do Correlingua.
 10. Os traballos entregados poderán ser reproducidos en campañas publicitarias e divulgativas do Correlingua, así como nas redes sociais como Facebook, Twitter ou Instagram. Para estes efectos as e os autores cederán os dereitos de reprodución á organización do Correlingua.
 11. A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.

 1. Cantalingua é un concurso musical destinado a bandas ou solistas que desenvolven a súa actividade en galego, organizado polo Correlingua.
 2. Poden participar grupos musicais ou solistas de calquera estilo que teñan o galego como lingua.
 3. Poderase participar cunha canción por cada grupo ou solista que será enviada en formato mp3 a correlingua@gmail.com antes das 24 h do 31 de maio de 2021.
 4. A canción que se presente deberá ser orixinal -fican excluídas as versións- e integramente en lingua galega. Valorarase especialmente que se trate dun tema creado para a actividade.
 5. Excluiranse as cancións que teñan contidos de carácter sexista, homófobo, racista, violento, discriminatorio, en definitiva, contidos inadecuados ou contrarios aos fins pedagóxicos e educativos do Correlingua ou que a organización considere pouco adecuados para o público destinatario.
 6. Ademais do tema en formato MP3 deberase enviar unha pequena presentación da banda ou solista e unha fotografía, e indicar un enderezo electrónico e teléfono de contacto.
 7. As cancións participantes colgaranse na páxina https://correlingua.gal/cantalingua/ e publicitaranse por outras canles e redes sociais para que cheguen ao maior número de persoas posíbel.
 8. O xuri estará integrado por alumnado de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato de centros participantes no Correlingua e por membros da organización do Correlingua, e determinará os grupos ou solistas gañadores.
 9. Os gañadores serán dados a coñecer en xullo de 2021 a través da páxina do Correlingua.
 10. O premio consistirá en actuar dentro da programación do Correlingua. As actuacións repartiranse entre os tres primeiros clasificados de maneira equitativa cunha remuneración de 1.000 € brutos por actuación. No caso de que algún dos gañadores non puidera participar nalgún dos concertos a lista iría correndo até completar todas as datas cos grupos que ficasen entre os 5 primeiros.
 11. Todos os concertos serán de luns a venres pola mañá, entre o 18 de outubro e o 30 de novembro de 2021 e terán unha duración aproximada de trinta minutos nos concertos compartidos e cincuenta minutos nos feitos en solitario
 12. Os grupos seleccionados comprométense a que todo o concerto e a comunicación dos grupos que actúen no Correlingua sexa integramente en galego. As letras  deberán ser axeitadas ao carácter pedagóxico da actividade e á idade do alumnado que vai de infantil a secundaria. O comportamento e a linguaxe empregada durante as actuacións debe axustarse ao público.
 13. En caso de incumprimento do punto anterior a organización do Correlingua reserva para si o dereito de cancelar os seguintes concertos do grupo e anular o premio concedido inicialmente.
 14. A participación no concurso implica a aceptación destas bases.