Aviso e información legais

Aviso e información legais

O presente aviso e información legais (en diante, Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet www.correlingua.gal (en diante sitio web) que Asociación Cultural Correlingua pon a disposición dos usuarios da Internet.

A Asociación Cultural Correlingua é unha asociación con domicilio social en Avenida de Lugo 2A, entresollado A, 15.702 Santiago de Compostela, con Cif G70325683, inscrita no Rexistro de Asociacións.

Obxecto

A través do Sitio web, A Asociación Cultural Correlingua facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición pola Asociación Cultural Correlingua ou por terceiros.

Condicións de uso e aceptación

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regramentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas de www.correlingua.org poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios, o que implica a realización do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen.

Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada á Asociación Cultural Correlingua permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable a Asociación Cultural Correlingua dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.

Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático (hacking) da Asociación Cultural Correlingua, doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente indicativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;
 • induza, incite ou promova actuacións delitivas, calumniatorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delitivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • induza ou incite a involucrarse en prácticas de perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • atópese protexido por calquera dereito de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • viole os segredos empresariais de terceiros;
 • sexa contrario ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 • de calquera xeito menoscabe o crédito da Asociación Cultural Correlingua ou de terceiros;
 • infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software) da Asociación Cultural Correlingua ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos;
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola Asociación Cultural Correlingua

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, ligazóns e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidade coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, regramentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

– reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
– suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificadores da reserva de dereitos da Asociación Cultural Correlingua ou dos seus titulares, das pegadas digitais ou de calquera outro medio técnico establecidos para o seu recoñecemento;
– obter, e ata intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

Introdución de hipervínculo

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.correlingua.gal deberán cumprir as seguintes condicións:

– O hipervínculo unicamente permitirá o acceso á páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito;
– Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.
– Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos fornecidos.
– Non se dará a entender por ningún modo que Asociación Cultural Correlingua autorizou o hipervínculo, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hipervínculo.
– A excepción feita daqueles signos que formen parte de de o mesmo hipervínculo, a páxina na que se estableza o hipervínculo non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vixente, dos que sexa titular a Asociación Cultural Correlingua salvo que sexa expresamente autorizado por este.
– A páxina web na que se estableza o hipervínculo non conterá contidos contrarios a calquera dereito de terceiro, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública.

Propiedade Industrial e Intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade da Asociación Cultural Correlingua ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vixente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estritamente necesario para o correcto uso do sitio web.

Limitación de responsabilidade

A Asociación Cultural Correlingua exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

– Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.
– A transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos
– Falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidade do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos.
– O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de vínculo (tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.
– A calidade, licitude, fiabilidade e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.
– A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidad, vixencia, exhaustividade e/ou autenticidade da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
– Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nos mesmos. A Asociación Cultural Correlingua non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

Política de privacidade

Os usos e regras que segue a Asociación Cultural Correlingua están en cumprimento do Regulamento xeral de protección de datos da UE (RXPD).

Notificacións

Todas as notificacións realizadas por un usuario ou terceiro á Asociación Cultural Correlingua consideraranse eficaces sempre que se dirixan a (introducir cargo), dalgunha das seguintes formas:
– Envío por correo postal á Asociación Cultural Correlingua , domicilio en Avenida de Lugo 2A, entresollado A, 14.702 Santiago de Compostela
– Envío por correo electrónico a correlingua@correlingua.gal
– Se a comunicación refírese á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe anexar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidade da mesma.

Duración e suspensión dos servizos

A Asociación Cultural Correlingua resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente aviso legal.

Lexislación aplicable

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan a Asociación Cultural Correlingua rexeranse polo establecido na lexislación española.

 


 

Cookies

A web correlingua.gal utiliza cookies para facilitar a relación de as/os visitantes cos nosos contidos e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarte detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

Chámaselles a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a desta web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder ós nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu ordenador, pero si que permite ao noso sistema identificarte como un/a usuaria/o (anónima/o) determinada/o que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica como por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar Cookies

Si non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 xeitos diferentes:

 • As cookies son sempre rexeitadas;
 • O navegador pregunta se a/o usuaria/o desexa instalar cada cookie;
 • As cookies son sempre aceptadas;

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu ordenador. En concreto, a/o usuaria/o pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

 • rexeitar as cookies de determinados dominios;
 • rexeitar as cookies de terceiros;
 • aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador é pechado);
 • permitirlle ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Podes encontrar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas diríxete o webmaster do dominio creador da cookie.

A continuación informámoste detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio correlingua.gal. En función da túa navegación poderán instalarse todas o só algunhas delas.

Dominio Nome da cookie Descrición
correlingua.gal _ga Google Analytics é unha ferramenta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que as/os propietarias/os de sitios web coñezan como interactúan as/os usuarias/os co seu sitio web. Asemade, habilita cookies para recopilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarias/os individuais.
google.com Nid, identificador de canle Recopila de forma anónima os hábitos de uso do sitio das/os visitantas/es e as páxinas que viron.
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recopila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias
twitter.com _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll Permite compartir contidos da web en Twitter
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contidos da web en Facebook

Ao navegar e continuar na nosa web indícasnos que estás consentindo o uso das cookies antes enunciadas e nas condicións contidas na presente Política de Cookies.