Correlingua | Aviso e información legais
17499
page-template-default,page,page-id-17499,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,body_aviso-e-informacion-legais,ajax_fade,page_not_loaded,,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Aviso e información legais

Aviso e información legais

O presente aviso e información legais (en diante, Aviso Legal) regula o uso do servizo de Internet www.correlingua.org (en diante sitio web) que Asociación Sociopedagóxica Galega pon a disposición dos usuarios da Internet.

A Asociación Sociopedagóxica Galega é unha asociación con domicilio social en Rúa Laracha 9, Baixo 15010 A Coruña , con Cif G15154297, en conformidade coa vixente Lei 19/1977, do 1 de abril, reguladora do dereito de asociación sindical, do Real Decreto 837/1977, do 22 de abril, sobre depósito das organizacións constituídas ó amparo da Lei 19/1977.

Obxecto

A través do Sitio web,A Asociación Sociopedagóxica Galega facilita aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos á súa disposición pola Asociación Sociopedagóxica Galega ou por terceiros.

Condicións de uso e aceptación

O acceso e utilización do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica por parte dos usuarios a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se establezan para determinados servizos que complementarán a estas, comprometéndose a utilizar o sitio web e os servizos de conformidad coa lei, o presente Aviso Legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos e instrucións postos no seu coñecemento, así como a moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas de www.correlingua.org poden ser visitadas libremente polos usuarios, excluíndo aquelas que se atopan en áreas pechadas, ou que esixen a inscripción nun rexistro de usuarios, o que implica a cumplimentación do correspondente rexistro de usuario, que se efectuará na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que o regulen.

Toda a información que facilite o usuario a través dos servizos deberá ser veraz. A estes efectos o usuario garante a autenticidad de todos aqueles datos que comunique como consecuencia da utilización de determinados servizos. De igual forma, será responsabilidade do usuario manter toda a información facilitada á Asociación Sociopedagóxica Galega permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento á situación real do usuario, non sendo responsable A Asociación Sociopedagóxica Galega dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola información que facilite.

Para ese efecto, o usuario absterase de utilizar calquera dos servizos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático ( hacking) da Asociación Sociopedagóxica Galega doutros usuarios ou de calquera usuario de Internet (hardware e software).

En particular, e a título meramente orientativo, non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabaciones, software e, en xeral, calquera clase de material que:

 • de calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación;
 • induza, incite ou promueva actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas, ou en xeral, contrarias á lei, á moral, e bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza, incite ou promueva actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 • incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
 • induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
 • induza ou incite a involucrarse en prácticas de perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
 • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
 • atópese protexido por cualesquiera dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obteña previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
 • viole os segredos empresariais de terceiros;
 • sexa contrario ao dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
 • de calquera xeito menoscabe o crédito da Asociación Sociopedagóxica Galega ou de terceiros;
 • infrinja a normativa sobre segredo das comunicacións;
 • constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, engañosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
 • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou de equipos informáticos (hardware e software)da Asociación Sociopedagóxica Galega ou terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados en devanditos equipos informáticos;
 • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 • conteña etiquetas HTML diferentes daquelas expresamente autorizadas pola Asociación Sociopedagóxica Galega

O usuario comprométese a utilizar correctamente os contidos postos á súa disposición no sitio web, entendendo por estes, sen que esta enumeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuales ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, de conformidad coa lei, o presente aviso legal, as condicións particulares de certos servizos e demais avisos, reglamentos, uso e instrucións posto no seu coñecemento, así como coa moral e os bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública, e en particular comprométese a absterse de:

– reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
– suprimir, manipular, ou de calquera outra forma alterar o copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos da Asociación Sociopedagóxica Galega ou dos seus titulares, das pegadas digitales ou de cualesquiera outros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento;
– obter, e ata intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, puxéronse á súa disposición a este efecto, ou se indicaron a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet.

Introdución de hiperenlaces

Os usuarios, e todas aquelas persoas que teñan intención de establecer un hiperenlance entre a súa páxina web ou portal e o sitio web www.correlingua.org deberán cumprir as seguintes condicións:

– O hiperenlace únicamente permitirá o acceso ao home page ou páxina de inicio do sitio web, pero non poderá reproducilas de ningún xeito;
– Non se creará un frame sobre as páxinas web do sitio web.
– Non se realizarán manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre as páxinas web do sitio web e os Servizos fornecidos.
– Non se dará a entender por ningún modo que Asociación Sociopedagóxica Galega autorizou o hiperenlace, ou que asumiu dalgún xeito os servizos ofrecidos ou postos a disposición desde a páxina web na que se establece o hiperenlace.
– A excepción feita daqueles signos que formen parte de de o mesmo hiperenlace, a páxina na que se estableza o hiperenlace non conterá ningún signo distintivo, dos recoñecidos pola Lexislación vigente, dos que sexa titular a Asociación Sociopedagóxica Galega salvo que sexa expresamente autorizado por este.
– A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá contidos contrarios a cualesquiera dereitos de terceiros, nin conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral ou aos bos costumes generalmente aceptadas e á orde pública.

Propiedade Industrial e Intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas comerciais, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos son propiedade da Asociación Sociopedagóxica Galega ou de terceiros, e atópanse protexidos polas leis españolas e internacionais sobre propiedade Industrial e Intelectual. Así mesmo, e sen prexuízo do anteriormente citado, o contido do sitio web ten a consideración de programa de ordenador e élle de aplicación toda a normativa española e comunitaria europea vigente na materia.

Polo feito do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entenderse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou poidan existir sobre devanditos usos máis aló dos estrictamente necesario para o correcto uso do sitio web.

Limitación de responsabilidade

A Asociación Sociopedagóxica Galega exclúe, con toda a extensión que permite o ordenamiento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse a:

– Presenza de virus, ou a presenza doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheros dos usuarios.
– A transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos
– Falta de disponibilidad ou de continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos, á defraudación da utilidade que os usuarios houberen podido atribuír ao sitio web e aos servizos, á falibilidad do sitio web e dos servizos, e en particular, aínda que non de modo exclusivo, aos fallos no acceso ás distintas páxinas web do sitio ou aquelas desde as que se prestan os servizos.
– O correcto funcionamento dos dispositivos técnicos de enlace ( tales como, entre outros, banners e botóns), directorios e ferramentas de procura que permitan aos usuarios acceder a sitios web pertencentes e / ou gestionados por terceiros. A instalación destes dispositivos técnicos ten por único obxecto facilitar aos usuarios, a procura e acceso á información, contidos e servizos dispoñibles en Internet.
– A calidade, licitud, fiabilidad e utilidade da información, contidos e servizos existentes nos sitios enlazados.
– A utilización dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios, ou que poidan deberse á falta de veracidad, vixencia, exhaustividad e/ou autenticidad da información que os usuarios proporcionan a outros usuarios.
– Os contidos que os usuarios dos foros de debate ou listas de distribución poidan introducir, ou das opinións vertidas nos mesmos. A Asociación Sociopedagóxica Galega non ten obrigación de controlar, e non controla, a utilización que os usuarios fan do portal, dos servizos.

Política de privacidad

Os usos e regras que A Asociación Sociopedagóxica Galega segue en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de Decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Notificacións

Todas as notificaciones realizadas por un usuario ou terceiro á Asociación Sociopedagóxica Galega consideraranse eficaces sempre que se dirixan a (introducir cargo), dalgunha das seguintes formas:
– Envío por correo postal á Asociación Sociopedagóxica Galega , domicilio en Rua Laracha 9, Baixo 15010 A Coruña.
– Envío por correo electrónico a informacion@as-pg.com
– Se a comunicación refírese á realización de actividades ilícitas ou á infracción de dereitos de propiedade industrial ou intelectual debe adjuntar documentación que acredite os feitos, así como declaración expresa da veracidad da mesma.

Duración e suspensión dos servizos

A Asociación Sociopedagóxica Galega resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime pertinente, e en particular a aqueles usuarios que infrinjan o establecido no presente aviso legal.

Lexislación aplicable

O presente aviso legal e todas as relacións que se establezan A Asociación Sociopedagóxica Galega rexeranse polo establecido na lexislación española.

 


 

Cookies

A web unnadalbrillante.es utiliza cookies para facilitar a relación de as/os visitantes cos nosos contidos e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimiento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarte detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

Chámaselles a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a desta web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder ós nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu ordenador, pero si que permite ao noso sistema identificarte como un/a usuaria/o (anónima/o) determinada/o que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica como por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar Cookies

Si non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 xeitos diferentes:

 • As cookies son sempre rexeitadas;
 • O navegador pregunta se a/o usuaria/o desexa instalar cada cookie;
 • As cookies son sempre aceptadas;

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu ordenador. En concreto, a/o usuaria/o pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

 • rexeitar as cookies de determinados dominios;
 • rexeitar as cookies de terceiros;
 • aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador é pechado);
 • permitirlle ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Podes encontrar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas diríxete o webmaster do dominio creador da cookie.

A continuación informámoste detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio unnadalbrillante.es. En función da túa navegación poderán instalarse todas o só algunhas delas.

Dominio Nome da cookie Descrición
correlingua.gal _ga Google Analytics é unha ferramienta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que as/os propietarias/os de sitios web coñezan como interactúan as/os usuarias/os co seu sitio web. Asemade, habilita cookies para recopilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarias/os individuais.
google.com Nid, identificador de canle Recopila de forma anónima os hábitos de uso do sitio das/os visitantas/es e as páxinas que viron.
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recopila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias
twitter.com _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll Permite compartir contidos da web en Twitter
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contidos da web en Facebook

Ao navegar e continuar na nosa web indícasnos que estás consintindo o uso das cookies antes enunciadas e nas condicións contidas na presente Política de Cookies.

Boletín de novidades

18

anos

200

centros

40000

rapazas e rapaces

2000

quilómetros